Artikel 1. Inleiding

1.1. - Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de postorderverkoop van alcohol en gedistilleerde dranken. Bij gebrek aan een specifieke bepaling in de onderhavige voorwaarden en indien niet schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, met name in de commerciële aanbiedingen van de verkoper, zijn de bestellingen automatisch onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de clausules die zouden voorkomen op de door de koper ingevulde documenten.

1.2. - Onder “koper” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die via de website www.jane-caviste.be de producten van de verkoper koopt of zich ertoe verbindt deze te kopen.

1.3. - “De verkoper” is de website www.jane-caviste.be, vertegenwoordigd door de vennootschap K-Vist bvba - Jane, gevestigd te Washingtonstraat 63 - 1050 Brussel, Btw: BE 0662.735.375.

1.4. - “Producten” betekent de artikelen die de koper aanvaardt van de verkoper te kopen.

1.5. - “Prijs”: de prijs van de producten, met dien verstande dat het vervoer is uitgesloten

Artikel 2. Algemene informatie

2.1. - De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door deze overeenkomst, met uitsluiting van alle voorwaarden die eerder op de website beschikbaar waren.

2.2. - Indien een voorwaarde zou ontbreken, zou deze worden geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de vennootschappen in België zijn gevestigd.

2.3. - Het niet van toepassing zijn van een of meer bepalingen van deze voorwaarden kan door de koper nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze voorwaarden.

2.4. - Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsvoorwaarden tussen de koper en de verkoper vast te leggen, vanaf de bestelling tot de diensten, met inbegrip van de betaling en de levering. Zij regelen alle stappen die nodig zijn om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

2.5. - Het definitieve validatieproces van de bestelling omvat de aanvaarding van de bestelling door de koper, in haar geheel en tegen de opgegeven prijs. Deze validatie geldt als een handtekening en een uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de website verrichte handelingen.

2.6. - Deze voorwaarden zijn specifiek van toepassing op particulieren. De artikelen 6.3, 6.4, 6.5, 9.4 en 11.3 van deze Algemene Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op zakelijke klanten.

Artikel 3. Registratie van persoonsgegevens

3.1. - Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de website van de verkoper als potentiële contractant registreert, deelt door zijn registratie zijn persoonsgegevens aan de verkoper mee.

3.2. - De registratie impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de koper dat zijn identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het gegevensbestand van de verkoper. Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen met volledige handelingsbevoegdheid kunnen zich registreren.

3.3. - Tijdens het registratieproces geeft de koper een wachtwoord op dat aan zijn e-mailadres is gekoppeld. De koper is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het juiste gebruik van zijn wachtwoord. Elk gebruik van het wachtwoord van een bepaalde koper wordt geacht door die koper te zijn gemaakt.

3.4. - De verkoper kan een koper het gebruik van zijn login en wachtwoord tijdelijk of definitief onmogelijk maken indien blijkt dat de koper een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden schendt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de koper is Jane: info@jane-caviste.be

3.5. - De verwerking van deze persoonsgegevens in het bestand van de verkoper vindt plaats met het oog op de klantenadministratie, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturering van de materiële en immateriële diensten en de controle van de kredietwaardigheid.

3.6. - De koper heeft te allen tijde het recht van toegang en rectificatie van deze gegevens, alsmede het recht van verzet, om de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Hiervoor kan de koper een e-mail sturen naar: info@jane-caviste.be, met vermelding van zijn contactgegevens.

Artikel 4. Prijsmodaliteiten

4.1. - Alle getoonde prijzen zijn geldig op het moment van de publicatie en dienen slechts ter indicatie. In geval van wijzigingen behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen aan te passen.

4.2. - De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief 21% btw en zijn geldig in België. Prijzen zijn exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.

4.3. - Hoewel de verkoper alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat alle vermelde prijzen en leveringskosten correct zijn, is het mogelijk dat een prijs onjuist is vermeld. In dat geval kan de verkoper niet worden verplicht het artikel tegen de betreffende prijs te leveren.

4.4. - De tarieven, promoties en speciale voorwaarden die van toepassing zijn op bestellingen zijn die welke van kracht zijn op de datum van ontvangst van de bestelling in onze kantoren.

Artikel 5. Bestellingsmodaliteiten

5.1. - De bestelling wordt door de koper aan de verkoper geplaatst via de website. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten.

5.2. - Door het online plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk te kennen dat hij een koopovereenkomst met de verkoper wenst te sluiten en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de bevestiging van deze bestelling, waarin de voorwaarden van de bestelling worden samengevat.

5.3. - De verkoper verbindt zich ertoe de op de website ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Indien het product niet beschikbaar is, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te verwittigen.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. - Betalingen worden verricht in euro, netto en zonder korting.

6.2. - Wanneer de koper zijn bestelling betaalt op de website van de verkoper, heeft de verkoper geen toegang tot de bankgegevens van de koper aangezien de betaling rechtstreeks gebeurt aan de onafhankelijke en beveiligde elektronische betalingsoplossing Ogone. De volledige betaling geschiedt bij de bestelling per bankkaart (Visa, Mastercard). De aankoop wordt onmiddellijk gedebiteerd. Indien een betaling wordt geweigerd, moet de koper vervolgens contact opnemen met zijn bank om na te gaan of er geen storing is in zijn financiële rekeningen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dit soort situaties.

6.3. - Voor bedrijven die per factuur betalen en tenzij anders overeengekomen, zijn facturen betaalbaar bij ontvangst. Zij brengen vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op van 10% per jaar. Het bedingen van de betaling van rente heeft geen invloed op de vervaldag van de betalingstermijnen.

6.4. - In geval van betalingsachterstand waarbij de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft de verkoper vanaf de volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van rente tegen de basisrentevoet, vermeerderd met zeven procentpunten, afgerond naar boven tot het volgende halve procentpunt. Overeenkomstig artikel 5, alinea 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, deelt de minister van Financiën de rentevoet mee die wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 5, alinea 1, van voornoemde wet toegelichte methode.

6.5. - In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden door het enkele feit van de kennisgeving van zijn wil door de verkoper aan de koper per aangetekend schrijven. De verkoper heeft het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechter. Bovendien en bij wijze van schadevergoeding wordt een bedrag gelijk aan 15% van de prijs met een minimum van 200€ geëist.

Artikel 7. Beveiliging van elektronische overmakingen van gelden.

7.1. - De transactieprocedures op de website van de verkoper worden uitgevoerd met de zeer veilige betalingsdienstaanbieder: de vennootschap Ogone, gevestigd in Brussel. Als expert in betalingsbeveiliging garandeert Ogone dat gevoelige gegevens volgens de hoogste beveiligings- en kwaliteitsnormen worden doorgegeven en opgeslagen.

Artikel 8. Levering en voorwaarden

8.1. - De producten worden uitsluitend op Belgische fysieke adressen geleverd.

8.2. - De producten worden geleverd op het adres dat de koper aan de verkoper heeft meegedeeld. In geval van adreswijziging wordt de koper verzocht de verkoper hiervan vóór de leveringsdatum in kennis te stellen.

8.3. - Bestellingen worden elke zondag om 23:59 uur gesloten. De bestellingen worden vanaf de volgende dinsdag verzonden, of de volgende dag in geval van een feestdag. Bestellingen worden binnen 1 tot 7 werkdagen vanaf de verzenddatum geleverd.

8.4. - Behoudens andersluidende contractuele bepaling, worden de leveringstermijnen slechts als aanwijzing opgegeven en geeft vertraging noch recht op annulering van de bestelling, noch op enige schadevergoeding.

8.5. - Indien de koper de goederen niet afneemt op het tijdstip waarop deze door de verkoper ter beschikking worden gesteld, is hij niettemin verplicht de betalingstermijn in verband met de levering niet uit te stellen.

8.6. - De verkoper slaat de goederen op voor rekening en risico van de koper. Op verzoek van de koper worden de goederen door de verkoper verzekerd, maar op kosten van de koper.

8.7. - Voor België worden de verzendingskosten aangerekend aan € 10,00 excl. btw voor alle aankopen onder de € 150,00 excl. btw. Ze zijn gratis voor hogere aankoopbedragen.

8.8. - In geval van terugzending van pakketten zijn de retourkosten steeds ten laste van de klant. In geval van terugzending van een pakje waarvan het bedrag hoger is dan 150,00 € zonder btw en waarvoor de levering was aangeboden, worden de kosten hiervan, d.w.z. minstens 10,00 € zonder btw, aan de koper in rekening gebracht.

8.9. - Elk geval van overmacht of toeval schort de verplichtingen van de verkoper op en ontslaat hem van elke verantwoordelijkheid in geval van laattijdige levering of onmogelijkheid van levering. In dat geval behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

8:10. - De koper is verplicht om de integriteit van zijn bestelling en alle artikelen die er deel van uitmaken te controleren bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering verricht, om zo nodig een voorbehoud te maken.

8:11. - Indien de koper twijfelt aan de staat van de inhoud van de bestelling, is hij verplicht de goederen bij ontvangst ervan te weigeren. Elk geweigerd product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de vervoerder worden overhandigd.

Artikel 9. Herroepingsrecht.

“De consument heeft het recht aan het bedrijf mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van het dienstencontract.”

9.1. - In toepassing van het herroepingsrecht van de koper, beschikt de koper over een termijn van 14 vrije dagen om de goederen terug te zenden, zonder boete behalve voor de kosten van terugzending. De datum van levering is doorslaggevend.

9.2. - De terugzending geschiedt naar het adres van de verkoper. De producten moeten worden teruggezonden in de staat waarin ze werden geleverd, in een identieke verpakking, waardoor ze opnieuw in de handel kunnen worden gebracht. Voor elke terugzending moet de koper de verkoper op de hoogte brengen. De koper is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

9.3. - De waarde van de teruggezonden producten, zoals vermeld op de factuur, wordt aan de koper terugbetaald minus de initiële transportkosten voor de levering aan de koper, al dan niet gefactureerd, en de waarde van de behouden producten, binnen één tot drie weken nadat de verkoper de producten in hun oorspronkelijke staat heeft ontvangen.

9.4. - Voor bedrijven heeft de koper niet het recht om van de koop af te zien.

Het herroepingsformulier downloaden

Artikel 10. Bescherming van minderjarigen.

10.1. - Overeenkomstig de in België geldende wetten is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verboden. De koper verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn wanneer hij een bestelling plaatst op de website van de verkoper.

Artikel 11. Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud

11.1. - De producten worden definitief verkocht en goedgekeurd in de lokalen van de verkoper, zelfs indien zij franco dienen te worden verzonden.

11.2. - De producten reizen op risico van de koper.

11.3. - De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

11.4. - De koper verbindt zich ertoe de producten niet aan derden te verkopen of over te dragen zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd (bovenop de verkoopprijs en de eventuele verwijlintresten)

Artikel 12. Beschrijvende documenten

12.1. - Gewichten, afmetingen, capaciteiten en andere gegevens in catalogi, brochures, circulaires, advertenties, gravures en prijslijsten gelden bij benadering. Deze gegevens zijn alleen bindend indien er in het contract uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

12.2. - De verkoper is niet verantwoordelijk voor door hem gegeven adviezen, voor druk- en zetfouten op de website, of voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1. - De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.

13.2. - Alle geschillen van welke aard ook vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.